Другата регулирана информация

Регулираната информация дружеството разкрива едновременно на Комисията за финансов надзор, на Българската фондова борса и на обществеността.
-     Дружеството оповестява регулирана информация до Комисията за финансов надзор (КФН) посредством единната система за предоставяне на информация по електронен път Е-регистър, като информацията може да бъде намерена на електронната страница на КФН: http://www.fsc.bg/.
-    Дружеството разкрива регулирана информация до Българската Фондова Борса (БФБ) посредством електронната страница: http://www.extri.bg/.
-    „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг” АД разкрива информацията на обществеността чрез финансово - информационния сайт: http://www.fininfo.bg/. и интернет страницата на дружеството.
Обобщена ценова статистика за търговията с емитираните от дружеството ценни книжа може да бъде открита на интернет страницата на Българската Фондова Борса - София АД: http://www.bse-sofia.bg/.