„Развитие индустрия холдинг” АД е холдингово дружество с основна дейност инвестирането и управлението на други търговски дружества.

Към настоящия момент дружествата управлявани от холдинга са: „Интрансмаш – инженеринг” АД, „Спорт” АД, „Алена – Р” АД, „Тони” АД, “Адара” АД, „Буря АД” и „Модно облекло” АД.

Адрес:
София, 1618
Бул. Братя Бъкстон № 40

Телефони:
930 55 20, 930 52 75

E-mail:
info@razvitie.bg

История

„Индъстри Дивелъпмънт Холдинг” АД е публично акционерно дружество, учредено на 25.09.1996 г. като ПРИВАТИЗАЦИОНЕН ФОНД „РАЗВИТИЕ” - акционерно дружество с цел участие в масовата приватизация.

През 1998 г. дружеството е регистрирано като холдинг с наименованието „РАЗВИТИЕ-ИНДУСТРИЯ ХОЛДИНГ” АД с решение №3/19.01.1998 г. на Софийски градски съд по ф.д. № 13165/1996г.

На 23.02.2015 г. дружеството променя наименованието си на „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг” АД.

„ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ” АД е регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията при Министерство на правосъдието с ЕИК 121227792.
Дружеството е вписано в регистъра на емитентите и публичните дружества в Комисията за финансов надзор.