Политика

Политика

ПОЛИТИКА ЗА ФОРМИРАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА В „ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ" АД


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Политиката за формиране на възнаграждения в „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг" АД има за цел установяване правилата и нормите за определяне на възнагражденията на работещите в системата на Дружеството.
Чл.2. Политиката за възнаграждения е в съответствие с приетата Препоръка на Комисията на европейските общности от 30 април 2009 г. и
е в съответствие и с действащото трудово и друго, имащо отношение към персонала законодателство, бизнес плана на дружеството и перспективите за неговото развитие.
Чл. 3. Чрез Политиката за възнаграждения се цели:
Обвързване на резултатите от труда /производителност, качество и количество на извършената работа; постигане на определени цели и др./ с индивидуалното трудово възнаграждение на служителите с цел повишаване ефективността от труда на персонала в дружеството.
Оценяване на професионалните и делови качества на служителите, тяхното привличане, задържане, мотивиране, развитие и създаване на способности и умения за реализиране целите на дружеството.
Стимулиране инициативата на служителите за качествено изпълнение на трудовите функции и задачи и подобряване културата на труда.
Повишаване на икономическата ефективност от дейността при съчетаване на интересите на персонала и на работодателя.
.
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

Чл. 4. При формиране на възнагражденията на персонала на дружеството, се прилагат следните принципи:
Пропорционалност - възнагражденията да отговарят на мястото на служителите на дружеството в служебната йерархия, на обема и сложността на функционалните им задължения и на произтичащите от тях нива на поет риск;
Коректност - недопускане на дискриминация и неравностойно третиране при определяне и договаряне на възнагражденията;
3.Съответствие с ценностите - формирането на възнагражденията следва да мотивира персонала за качествено изпълнение на функциите в съответствие със стратегията, целите ценностите и дългосрочните интереси на дружеството;
Рисково поведение - възнагражденията на служителите следва да се формират в съответствие с разумното и ефективно управление на рисковете;
Прозрачност - вътрешна и външна.
Чл. 5. Важна част от прилагането на Политиката за възнаграждение е осигуряване на независима преценка за целесъобразността й, както и извършване на преглед и контрол по нейното реализиране, като:
/1/ Общото събрание по предложение на Съвета на директорите приема и следи за прилагането на Политиката за възнагражденията. като извършва периодичен преглед на същата. Общото събрание извършва периодичен преглед на Политиката за възнагражденията най-малко веднъж в годината и при необходимост я изменя.
/2/ Съветът на директорите организира изпълнението и носи отговорност за прилагането на Политиката с оглед спазване на заложените в нея принципи.
/3/ Оперативното прилагане на политиките и процедурите за възнагражденията е обект на изпълнение и постоянен преглед на Политиката за възнаграждения от ръководството на дружеството.
/4/ „Личен състав" участва в разработването и прилагането на политиките и процедурите за възнагражденията в дружеството.
/5/ „Вътрешен одит" съдейства за осъществяването на контрол върху прилагането на Политиката за възнаграждения.
Чл. 6. Политиката за възнаграждения е достъпна и прозрачна за служителите. Служителите се запознават предварително с критериите, използвани при определяне на възнаграждение им. Процесът на атестация се документира и е прозрачен за всеки служител.
.
КАТЕГОРИИ И ПЕРСОНАЛ

Чл.7./1/ Политиката за възнаграждения се отнася за следните категории персонал:
1.Висш ръководен персонал - Съвет на директорите на дружеството, изпълнителен директор.
Служители, чиито функционални задължения са свързани с поемане на риск при изпълнение на същите ;
Служители, изпълняващи контролни функции;
Служители, участващи в колективни органи в дружеството, оказващи влияние върху управлението и риска на дужеството;
Всички останали служители на дружеството от всички организационни нива и категории, извън посочените по чл. 7, т.1.- т.4.
/2/ В дружеството няма служители, чиито възнаграждения са съизмерими с възнагражденията на служителите по чл. 7, т.1.- т.4. и чиито дейности оказват съществено влияние върху рисковия профил на дружеството.

СТРУКТУРА И ФОРМИРАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА

Чл.8. Структурата на възнагражденията е както следва:
/1/. Постоянни възнаграждения - отнасят се за целия персонал на дружеството под формата на основна работна заплата и допълнителни трудови възнаграждения.
Основна работна заплата - като възнаграждение за определени трудови задачи, задължения и отговорности, присъщи на съответното работно място или длъжност в съответствие с приетите стандарти за количество и качество на труда, за времетраене на извършваната работа, за квалификация, образование и лични качества на служителя.
Допълнителни трудови възнаграждения - допълнителни възнаграждения, съгласно Кодекса на труда и други нормативни актове, уреждащи този вид възнаграждения.
/2/. Променливи възнаграждения
1.Променливи възнаграждения - възнаграждения /бонуси, награди и др./ по предварително зададени критерии за целия персонал на дружеството. Стимулирането с променливо възнаграждение е в зависимост от финансовите резултати на дружеството от една страна и от провежданата политика на дружеството за разпределение на средства при добри финансови резултати, от друга;
Променливи възнаграждения във формата на финансови и материални стимули и облаги;
Общият размер на променливите възнаграждения на лицата по т.2.2. не трябва да ограничава поддържането и подобряването на капиталовата база.
Гарантирано променливо възнаграждение може да се предоставя по изключение и единствено на новопостъпили служители само за първата година след назначаването.
Обезщетения, свързани с предсрочно прекратяване на договор, трябва да отразяват постигнатите с течение на времето резултати на служителите и да са определени така, че да не възнаграждават неуспех.
Лицата по т. 2.2. на настоящия член не трябва да използват лични стратегии за хеджиране или застраховки, които целят неутрализиране на ефекта от механизмите за отчитане на риска, заложени във възнагражденията им.
/3/.Възнаграждения и придобивки със социален характер:
Пенсионно осигуряване - работодателят прави за своя сметка допълнително пенсионно осигуряване на служителите по трудови договори в размер равен на личната вноска от всеки служител и не повече от 10 % от минималната работна заплата за страната.
Други придобивки със социален характер- социални плащания на служители, които не са обвързани с постигане на конкретни резултати.
Чл.9. Променливите възнаграждения се разпределят на следните нива:
На ниво Дружество - променливите възнаграждения /бонуси/ се определят от Общото събрание за постигнати годишни финансови резултати на Дружеството във връзка с изпълнение на основните показатели в годишния бизнес план, характеризиращи дейността на дружеството.
На ниво служители - определят се конкретните размери на сумите за променливи възнаграждения по служители.
Чл.10./1/. Променливи възнаграждения за постигнати годишни резултати се предоставят по структурни звена, като разпределението им между служителите се осъществява след отчитане приноса на всеки служител, съгласно схемата за разпределение на възнагражденията, определена в Процедурата за оценяване на персонала.
Чл. 11./1/ Променливите възнаграждения за постигнати годишни резултати на Съвета на директорите и други служители, поемащи риск са в зависимост от дейността по предварително зададени критерии и оценката от трудовото представяне при постигане на разумен баланс между постоянното и променливо възнаграждение и бонуса.
/2/ За насърчаване благоразумното и ефективно управление на риска, променливите възнаграждения се обвързват с резултатите на дружеството в дългосрочен план и не се изплащат гарантирани променливи възнаграждения.
/3/ При изплащане на променливо възнаграждение на Съвета на директорите и други служители, поемащи риск, най- малко 40 % от него се разсрочва за период с продължителност 3 години, в зависимост от икономическия цикъл, естеството на дейността на дружеството и произтичащите от нея рискове, както и от дейността на съответния служител.
/4/ При отрицателни резултати от дейността, изплатените променливи възнаграждения се връщат в размер, съгласно оценка на постигнати резултати.
/5/ Част от възнагражденията на Съвета на директорите могат да бъдат под формата на акции. Същите имат право да продават акциите най-малко 3 години след придобиването им. /6/ При прекратяване на правоотношенията на Съвета на директорите и други служители, поемащи риск, обезщетения за променливи възнаграждения, не се изплащат, когато прекратяването се дължи на незадоволителни резултати от дейността.
Чл.12./1/ Служителите се стимулират и за постигнати конкретни лични и екипни резултати от определени дейности и за определени периоди при осъществяването политиката на дружеството - добро трудово представяне, професионална квалификация, спазване на технологичната и трудова дисциплина, проявени лоялност и коректност, неналожени дисциплинарни наказания и др.
/2/ Открояването на личния и екипния принос на служителите е на база изпълнението на предварително утвърдени показатели за отделните дейности на дружеството, заложени в различни системи за стимулиране.
/3/ За изпълнение на важни и срочни задачи и проекти, свързани с повишаване ефективността на дейността на дружеството могат да се изплащат целеви награди.
Чл. 13./1/ За констатирано неизпълнение на поставени задачи или допуснати нарушения при изпълнение на служебни задължения, за нарушаване на технологичните правила и трудова дисциплина, на професионалната етика и други, както и при налагане на дисциплинарни наказания по Кодекса на труда, служителите се санкционират чрез лишаване изцяло или частично от възнаграждения по системите за стимулиране и/или от възнаграждение за постигнати годишни резултати на дружеството;
/2/ На напусналите служители и на тези, депозирали молби за напускане към датата на изплащане на суми за стимулиране, възнаграждения за стимулиране не се изплащат.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Политиката за възнграждения е в съответствие с разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, отнасящи се за възнагражденията в публично дружество.
§2.Настоящата Политика за възнаграждения е основа за разработване и прилагане на Система за възнаграждения на служителите в „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг" АД.
§ 3. Политиката за възнаграждение е приета от Съвета на директорите на „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг" АД на 12.08.2015г.