Информация

Основното количество информация, достъпна на сайта представлява информация, която дружеството разкрива, съгласно разпоредбите на действащото законодателство - т.н. регулирана информация. Такава информация представляват:

- финансовите отчети за дейността;

- общото събрание на акционерите;

- вътрешната информация;

- другата регулирана информация