Съвет на директорите

Действащият съвет на директорите е избран от общото събрание на акционерите, проведено на 24.04.2015 г. и е с мандат до 21.01.2018 г

Гюляй Мюмюн Рахман – Изпълнителен директор и член на СД; магистър по финанси, сертифициран вътрешен одитор, сертифициран одитор за управление на риска, дипломиран експерт счетоводител, член на Международния институт на вътрешните одитори, Член на Асоциация на дипломираните експерт счетоводители. Извършва финансов одит и консултации на финансовите отчети на дружества, финансов одит на консолидирани финансови отчети, Одит на проекти, финансирани от фондовете на ЕС и други финансови институции. Ръководи и управлява дружества с различен предмет на дейност. Участва в управлението на „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг” АД от 27.01.2015 г. като Изпълнителен директор и член на СД, представляващ дружеството. Участва в управлението на дъщерното дружество на холдинга „Пътища и съоръжения – ГМС” ЕООД.

Весела Пламенова Манчева – член на СД, бакалавър по финанси. В Управляващи дружества, управляващи дейността на няколко взаимни фонда - специалист и ръководител в областта Управление на риска – предоставяне на услуги по управление на индивидуални инвестиционни портфейли, включително на институционални инвеститори. Участва в процеси по планиране, наблюдение, управление и контрол на рисковете. От 22.06.2015г. участва в управлението на „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг” АД като член на Съвета на директорите.

Биляна Илиева Вълкова – член на Съвета на директорите; бакалавър по Стопанско управление, магистър по макроикономика.; Участва в ръководството и координирането на проекти, управление на екипи, участва в дейности и различни сделки в сферата на финансовите услуги. Ръководител, експерт и консултант в сферата на финансите: на корпоративните финанси и капиталови пазари – главно на чуждестранни инвеститори, на финансовите и инвестиционни услуги, на инвестиционното банкиране. От 22.06.2015г. участва в управлението на „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг” АД като член на Съвета на директорите.