„Развитие индустрия холдинг” АД е холдингово дружество с основна дейност инвестирането и управлението на други търговски дружества.

Към настоящия момент дружествата управлявани от холдинга са: „Интрансмаш – инженеринг” АД, „Спорт” АД, „Алена – Р” АД, „Тони” АД, “Адара” АД, „Буря АД” и „Модно облекло” АД.

Адрес:
София, 1618
Бул. Братя Бъкстон № 40

Телефони:
930 55 20, 930 52 75

E-mail:
info@razvitie.bg

„Индъстри Дивелъпмънт Холдинг” АД е публично акционерно дружество с основна дейност придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружествата, в които холдингът участва; финансиране на дружествата, в които холдингът участва; всякаква друга дейност, не забранена със закон.
Към настоящия момент дружествата управлявани от холдинга са: „Алтерон” АДСИЦ, „Пътища и съоръжения – ГМС” ЕООД и „АБВ – Инвесиции” ЕООД.
„Индъстри Дивелъпмънт Холдинг” АД притежава инвестиции в дружеството „Грийнхаус Стрелча” АД - инвестиция в съвместно предприятие, както и в дружеството „Нео Лондон Капитал” АД – инвестиция в асоциирано предприятие.

Актуална таблица към 31.12.2016 г.

Наименование на дружество

Седалище и адрес на управление, предмет на дейност на дружество

Размер на капитала /лв./ на дружество


Брой на притежаваните акции от холдинга в дружествата и съответен дял от капитала

„АЛТЕРОН” АДСИЦ

гр. Варна, ул. „Доктор Железкова” 3;

Секюритизация на недвижими имоти.

605 000

340 010

56,20%

„ПЪТИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯ” – ГМС ЕООД

гр. София, ул. „Уилям Гладстон”54;

Проектиране, строителство, реконструкция и ремонт на пътища.

15 100

15 100

100%

„АБВ – ИНВЕСТИЦИИ” ЕООД

гр. София, бул. „Братя Бъкстон 40;

Извършване на инвестиционни услуги и дейности на територията на Република България.

300 000

300 000

100%

„ГРИЙНХАУС СТРЕЛЧА” АД

гр. София, бул. „Симеоновско шосе” 4

Развитие и управление на модерни оранжерийни инсталации за органични зеленчуци, развитие на модерен център за дистрибуция, съхранение, транспортиране и търговия с продукцията.

2 000 000

1 000 000

50%

„НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ” АД

гр. София, ул. „Уилям Гладстон” 54;

Покупка на земя, сгради в процес на преобразуване и други недвижимости, изграждане, довършване и трансформиране на предназначението на жилищни сгради, както и продажба на земя и недвижимости, включително и жилища в страната и чужбина, пряко или посредством нарочно създадени дъщерни дружества или участия в дружества с оглед реализирането на тези дейности.

9 995 000

30 500

30,52 %