Финансови отчети

Финансовите отчети са:
-    междинни финансови отчети за дейността - представят се в срок 30 дни от края на всяко тримесечие;
-    междинни консолидирани финансови отчети за дейността - представят се в срок 60 дни от края на всяко тримесечие;
-    годишни финансови отчети за дейността - представят се в срок 90 дни от завършване на финансовата година.
-    годишни консолидирани финансови отчети за дейността - представят се в срок 120 дни от завършване на финансовата година.