Вътрешна информация

Вътрешната информация е конкретна информация, отнасяща се до дружеството която не е публично огласена и огласяването й може да окаже съществено влияние върху цената на акциите на дружеството - представя се до края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство, а ако то подлежи на вписване в Търговския регистър - до края на работния ден, следващ деня на узнаване на вписването, но не по-късно от 7 дни от вписването